microsatellites

A B C F G M S T U V
451 results found. Showing from 101 to 120.
name chromosome unitsCode GenBank code alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VMCNG2E11 not available 514055 BV722805 not available not available
VMCNG2D5 not available 514054 BV722828 not available not available
VMCNG2D4 not available 514053 BV722827 not available not available
VMCNG2C3 not available 514052 BV722824 not available not available
VMCNG2C12-1 not available 514051 BV722808 not available not available
VMCNG2C1-2 not available 514050 BV722814 not available not available
VMCNG2C1-1 not available 514049 BV722813 not available not available
VMCNG2B9-2 not available 514048 BV722798 not available not available
VMCNG2B8 not available 514047 BV722795 not available not available
VMCNG2B3 not available 514046 BV722823 not available not available
VMCNG2B11 not available 514045 BV722803 not available not available
VMC4F9-2 1 502446 BV722746 not available not available
VMC8A7 1 502447 BV722699 not available not available
GT172H12 1 502448 BQ799022 not available not available
VVC19 1 502449 BQ106730 not available not available
C008 1 502450 not available not available not available
VMC3G9 1 502451 BV722650 not available not available
VMC2B3 1 502452 BV681660 161 187
VMC9F2 1 502453 BV722768 207 315
VrZAG21 4 502469 BV722838 190 214