microsatellites

A B C F G M S T U V
451 results found. Showing from 61 to 80.
name chromosome unitsCode GenBank code alleleSizeMin alleleSizeMax pdf
VV5165 not available 514087 BV693701 not available not available
VV1494 not available 514086 BV693700 not available not available
VVS29 not available 514102 BV722863 not available not available
VrZAG112 14 502613 BV722835 229 261
VrZAG83 4 502472 BV722856 186 210
VVMD6 7 502489 not available 180 250
VrZAG67 10 502507 BV722854 116 169
VVMD21 6 502480 not available 165 280
VrZAG25 10 502509 BV722839 225 255
scu04vv not available not available not available 135 215
ccmp5 not available not available not available 77 145
VV12217 not available 514083 BV693718 not available not available
VVMD24 14 502541 not available 200 226
VV12881-1 not available 514084 BV693714 not available not available
VrZAG47 5 508373 BV722841 149 172
VV10848 not available 514082 BV693713 not available not available
VV10546 not available 514081 BV693712 not available not available
VV10459 not available 514080 BV693717 not available not available
VV10272 not available 514079 BV693719 not available not available
VrZAG21 4 502469 BV722838 190 214